X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دریچه ای به جاودانگی

مرجع نمونه سوال .:دین و زندگی / عربی / فلسفه منطق :. متوسطه 2

20 حدیث از امام رضا (ع)

20 حدیث از زبان مبارک امام هشتم (ع)

1- سه ویژگى برجسته مؤمن

لایکـون المـؤمـن مـومنـاً حتـى تکـون فیه ثلاث خصـال :1 ـ سنة من ربّه. 2 ـ و سنة من نبیّه. 3 ـ و سنة من ولیّه. فـاما السنة مـن ربه: فکتمان سـره. و امـا السنة من نبیه فمـداراة الناس. و امـا السنة مـن ولیه فـالصبـر فـى البـاسـاء و الضـراء.

مـؤمـن,مـؤمـن واقعى نیست مگـر آنکه سه خصلت در او بـاشــد:سنتـى از پـروردگـارش،سنتـى از پیـامبـرش و سنتـى از امـامـش.

اما سنت پروردگارش, پـوشاندن راز خود است اما سنت پیغمبرش, مدارا و نرم رفتارى با مردم است اما سنت امامـش صبر کردن در زمان تنگدستـى و پریشان حالى است.

بقیه در ادامه مطلب...

 

 2- پـاداش نیکـى پنهانـى و سزاى افشـا کننـده بــدى

الـمستتر بـالـحسنة یـعـدل سبعین حسنة, و المذیع بالسیئة مخذول و المستتر بالسیئة مغفور له.

پنهان کننده کار نیک (پاداشش) برابر هفتاد حسنه است و آشکارکننده کار بد سـرافکنـده است و پنهان کننـده کـار بـد آمـرزیـده است.

3- نظافت

من اخلاق الانبیاء التنظف.

از اخلاق پیـامبـران, نظافت و پـاکیزگــى است.

4- دوست ودشمن هر کس

صدیق کل امرء عقله و عدوه جهله.

دوست هرکس عقل او و دشمنش جهل اوست.

5- دوستى با مردم

التودد الى الناس نصف العقل.

دوستى با مردم, نیمى از عقل است.

6- بدى قیل و قال

ان الله یبغض القیل والقـال واضـاعة المـال و کثـرة السـؤال.

بدرستى که خداوند, داد و فریاد و تلف کردن مال و پرخواهشى را دشمن مى دارد.

7- ویژگیهاى دهگانه عاقل

لا یتـم عقل امـرء مسلـم حتـى تکون فیه عشر خصـال : الخیــر منـه مـأمــول. و الشر منه مأمـون. یستکثر قلیل الخیر من غیره, و یستقل کثیر الخیر مـن نفسه. لا یسأم من طلب الخـوائج الیه, و لا یملّ مـن طلب العلـم طول دهره. الفقر فى الله احب الیه من الغنى و الذل فى الله احب الیه مـن العز فى عدوه. و الخمـول اشهى الیه من الشهرة. ثـم قال (ع): العاشرة و ما العاشرة؟ قیل له: ما هى ؟ قال(ع): لایرى احدا الا قال: هو خیر منى و اتقى .

عقل شخص مسلمـان تمـام نیست, مگر ایـن که ده خصلت را دارا بـاشـد:

اول ـ از او امید خیر باشد.

دوم ـ از بدى او در امان باشند.

سوم ـ خیر اندک دیگرى را بسیار شمارد.

چهارم ـ خیر بسیار خود را اندک شمارد.

پنجم ـ هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود.

ششم ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود.

هفتم ـ فقـر در راه خـدایـش از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشد.

هشتم ـگمنـامـى را از پـرنـامـى خـواهـانتـر بـاشـد.

نهم ـ خـوارى در راه خـدایـش از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر بـاشد. 

دهم ـ سپس فـرمـود: اما دهمى ! و چیست دهمى ؟ به او گفته شـد: چیست؟

فـرمـود: احـدى را ننگـرد جز ایـن که بگـویـد او از مـن بهتـر و پـرهیزکـارتـــر است.

 8- ایمان, تقوا و یقین

ان الایمان افضل من الاسلام بدرجة, والتقـوى افضـل مـن الایمان بدرجة و لم یعط بنوآدم افضل من الیقین.

ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است, و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است و به فـرزنـد آدم چیزى بـالاتـر از یقیـن داده نشده است.

9- صله رحم با کمترین چیز

صل رحمک و لـو بشربة من ماء و افضل مـا توصل به الـرحـم کف الاذى عنها.

پیوند خـویشـاوندى را برقرار کنید گر چه با جرعه آبى باشد و بهترین پیوند خـویشـاونـدى, خـوددارى از آزار خـویشـاونـدان است.

10- سلاح پیامبران

عن الـرضـا(ع) انه کـان یقـول لاصحـابه: علیکم بسلاح الانبیاء فقیل: و ما سلاح الانبیاء؟ قال: الدعاء.

حضـرت رضا (ع) همیشه به اصحاب خـود مـى فـرمود: بر شما باد اسلحه پیامبران! گفته شـد : اسلحه پیـامبـران چیست؟ فـرمـود: دعا.

11- نشانه هاى فهم

ان من علامات الفقه: الحلم و العلم , و الصمت باب من ابواب الحکمة. ان الصمت یکسب المحبة, انه دلیل على کل خیر.

از نشانه هاى دیـن فهمـى , حلـم و علم است, و خاموشى درى از درهاى حکمت است. خـامـوشـى و سکـوت, دوستـى آور و راهنمـاى هـر کـار خیرى است.

12- حقیقت توکل

سئل الـرضـا(ع) : عن حـد التـوکل؟ فقـال(ع): ان لاتخـاف احـدا الاالله.

از امام رضا (ع) از حقیقت تـوکل سـوال شـد. فرمـود: این که جز خدا از کسـى نترسى .

13- بدترین مردم

ان شـر النـاس مـن منع رفـده و اکل وحـده و جلـد عبـده.

به راستـى که بـدترین مردم کسى است که یارى اش را (از مردم) باز دارد و تنها بخورد و زیر دستش را بزند.

14- حسن ظن به خدا

احسـن الظن بالله, فان من حسـن ظنه بالله کان عنـد ظنه و من رضى بالقلیل من الرزق قبل منه الیسیر من العمل؛ و من رضى بالیسیر من الحلال خفت موونته و نعم اهله و بصره الله دار الدنـیا و دواءهـا واخـرجه منها سـالما الى دارالسلام.

به خداوند خوشبین باش زیرا هر که به خدا خوشبین باشد, خدا با گمان خـوش او همراه است, و هر که به رزق و روزى اندک خشنود باشد, خـداوند به کردار اندک او خشنود باشد , و هر که به اندک از روزى حلال خشنود باشـد, بارش سبک و خانـواده اش در نعمت باشد و خـداوند او را به دنیا و دوایـش بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به دارالسلام بهشت رساند.

15- ارکان ایمان

الایمان اربعة ارکان: التـوکل على الله, و الرضا بقضاء الله و التسلیم لامـر الله, والتفویض الى الله.

ایمان چهار رکن دارد:

ا ـ توکل برخدا

ب ـ رضا به قضاى خدا

ج ـ تسلیم به امر خدا

د ـ واگذاشتن کار به خدا.

 16- بهترین بندگان خدا

سئل علیه السلام عن خیـار العبـاد؟ 

فقــال(ع):الذیـن اذا احسنوا استبشروا,و اذا اساؤوا استغفرواو اذا اعطوا شکـروا, و اذا ابتلوا صبروا , و اذا غضبوا عفوا.

از امام رضـا(ع) دربـاره بهتـریـن بنـدگـان سـوال شـد.

فـرمـود: آنان که هر گاه نیکـى کنند خـوشحال شوند و هرگاه بدى کنند آمرزش خـواهند,و هر گاه عطا شـوند شکر گزارند 

و هر گاه بلا بینند صبر کنند, وهر گاه خشم کنند در گذرند.

17- تحقیر فقیر

مـن لقى فقیـرا مسلما فسلم علیه خلاف سلامه على الاغنیاء لقى الله عزوجل یـوم القیامه وهو علیه غضبان.

کسى که فقیر مسلمان را ملاقات نماید و بر خلاف سلام کردنش بر اغنیا بر او سلام کنـد, در روز قیامت در حالـى خـدا را ملاقات نمایـد که بـر او خشمگیـن بـاشـد.

18- رفع اندوه از مومن

مـن فـرج عن مـومـن فـرج الله عن قلبه یـوم القیمه.

هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.

19- بهترین اعمال بعد از واجبات

لیـس شـى ء مـن الاعمـال عنـد الله عزوجل بعد الفـرائض افضل من ادخـال السرور على المؤمن.

بعد از انجام واجبات, کارى بهتر از ایجاد خـوشحالى براى مومن, نزد خداوند بزرگ نیست.

20- رضایت به رزق اندک

من رضى عن الله تعالى بالقلیل من الرزق رضى الله منه بالقلیل من العمل.

هر کس به رزق کم از جانب خداوند راضی باشد خداوند از اعمال کم او راضی خواهد بود

{نکته بسیار مهم در این سخن امام(ع): مگر چقدر عمل نیک داریم که اینهمه از خدا تقاضای روزی زیاد و ... داریم؟!!!}

منبع: عیون اخبارالرضا

 

تاریخ ارسال: یکشنبه 1 شهریور 1394 ساعت 13:20 | نویسنده: سید حسن سهیلی فر | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.