دریچه ای به جاودانگی

مرجع نمونه سوال .:دین و زندگی / عربی / فلسفه منطق :. متوسطه 2

شیعه یعنی عشق , یعنی فاطمه


 

شیعه یعنی عشق یعنی فاطمه

شیعه یعنی درد یعنی فاطمه

شیعه یعنی مهر یعنی فاطمه

شیعه یعنی نور یعنی فاطمه

 

فاطمه باشد تمام معنیِ

عاشقی دیوانگی سرگشتگی

فاطمه ,  نوری است دردریای عشق

فاطمه مردی است در دنیای عشق

 

فاطمه هم دختر است هم مادر است

فاطمه هم مادر است هم همسراست

فاطمه یعنی تمام خوب ها

فاطمه یعنی امید خسته ها

 

فاطمه باشد همه شور و نوا

فاطمه باشد نوای عشق ما

فاطمه تو خود حدیث فاطمه

فاطمه یا فاطمه یا فاطمه

 

فاطمه ای مادر خون خدا

فاطمه ای همره شیر خدا

فاطمه ای بنت احمد مصطفی

فاطمه ای خلقت پاک خدا

 

فاطمه ای نام تو شریان دین

پاکی تو افتخار مرد دین

گر که گویم شرحه ای از آن زمان

خون بگریند از دو دیده شیعیان

 

فاطمه تو خود سراپا مذهبی(الگوی واقعی مذهب هستی)

فاطمه , نامت حیات مذهبی(نام تو یک مذهب را زنده نگه میدارد)

فاطمه ای جانِ جانِ جانِ جان

فاطمه ای نور انوار عیان


فاطمه ای من فدای نام تو

فاطمه ای من فدای دین تو

فاطمهجانی بده تا بگذرد

سربلند ازفتنه های این زمان

شیعیان خسته از سختی ره

در هیاهوی درنده مردمان

 


سروده شده توسط :

بنده کوچک خدا شیعه علیّ مرتضی محتاج دعای شما

سید حسن سهیلی فر

بتاریخ هشتم مرداد 1393 هـ.شمسی

و دوم شوال 1435 هـ.قمری


گر نگاهی به ما کند زهرا(س)